DevOpsDays Shenzhen 2018

02 - 03 November 2018 in Shenzhen, Guangdong, China