PHPCon PL 2019

15 - 17 November 2019 in Szczyrk, Poland