Slush 2022

17 - 18 November 2022 in Helsinki, Finland