AWS Community Day Germany 2019

09 September 2019 in Hamburg, Germany