Scientia Potientia Est

A presentation at Scientia Potentia Est in February 2021 in Bangkok, Thailand by Tanat Tonguthaisri

Slide 1

Slide 1

ความ อพ ง scientia potentia est ค์ ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ชี วิ ฒิ วุ คุ บั ยี ย์ ศู ร์ พิ ลั วิ นั ก้ คื รี ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ รู้ ทั อุ นั ธ ท ทอง

Slide 2

Slide 2

ประ ศาสต • อง สมเ จพระบรมศาสดา มมา ม ทธเ า (543 BC) • Imam Ali (AD 599-661), as recorded in the tenth-century book Nahj Al-Balagha • Francis Bacon, Meditationes Sacrae (1597) จ้ พุ สั สั ร์ ติ ด็ วั ค์ • Thomas Hobbes, Latin edition of Leviathan (1668; the English version in 1651)

Slide 3

Slide 3

ตามห กพระธรรมของพระ ทธเ า • ญญาเ ดจากการ ง เ ยก า ตตมย ญญา • ญญาเ ดจากการ ดแ วเ าใจแตกฉานแ ว เ ยก า นตมย ญญา • ภาวนามย ญญา อ จ้ ล้ ปั พุ กิ ห้ สุ กิ ว่ ข้ มั ติ ห้ บั ล้ ฏิ รี ทำ ล้ ฟั คิ กั คื ปั ปั ข้ ปั ย่ จิ ลั กิ กิ สั่ ว่ คิ มี • รี ปั ปั ก็ ฟั ต้ การ งสม ญญา ง .. ด…เ าใจ…แ วป อง ๓ อ างรวม น ใ นเ ดผล ตามใ เ ดผล

Slide 4

Slide 4

Podcast • “Podcast” is a portmanteau, a combination of “iPod” and “broadcast”. • Ben Hammersley • The Guardian columnist and BBC journalist • invented it in early February 2004

Slide 5

Slide 5

Slide 6

Slide 6

Clubhouse: Drop-in audio chat ค์ ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ชี วิ ฒิ วุ คุ บั ยี ย์ ศู ร์ พิ วิ นั ก้ ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ รี ทั อุ นั ธ ท ทอง

Slide 7

Slide 7

ช้ ช้ ผู้ พื่ ลุ่ พื่ นี้ พั ซุ่ • Facebook อาจ ม ฒนา audio chat เ อใ งาน บ Facebook Groups เ อเจาะก ม ใ ชอบการสนทนาแนว กั ที่ Twitter Spaces

Slide 8

Slide 8

MOOC Massive Open Online Course • Coursera • edX • Udacity • Udemy • TPQI e-Training

Slide 9

Slide 9

Slide 10

Slide 10

Slide 11

Slide 11

Udacity

Slide 12

Slide 12

Udemy

Slide 13

Slide 13

Slide 14

Slide 14

Slide 15

Slide 15

Slide 16

Slide 16

Practice makes perfect. • Datacamp • HackTheBox • DataQuest • Qwiklab

Slide 17

Slide 17

Slide 18

Slide 18

Slide 19

Slide 19

Brain training • Elevate • Lumosity • Peak • NeuroNation

Slide 20

Slide 20

Elevate • elevateapp.com

Slide 21

Slide 21

Peak • https://www.peak.net/

Slide 22

Slide 22

Lumosity • https://www.lumosity.com/en/

Slide 23

Slide 23

NeuroNation • https://www.neuronation.com/

Slide 24

Slide 24

ออกแบบเ อเป ยนแปลงพฤ กรรมบางอ างของ ใ • อง ประกอบของความส ก (elements of fun) • ส างแรงกระ นห อแรง นดาลใจในการ (motivational design) • ลง อ ตรสะสมแ ม ห อ loyalty program กระ น พฤ กรรมการ อของใ อยและ น านการใ points ห อ การสะสมแ มเ อ ท ประโยช าง ๆ • การส าง level ห อสถานะของ ใ เ น Gold member, Frequent flyer ห อ badge ช้ ผู้ ว่ ช้ มื ล่ ต่ ตุ้ น์ ผู้ ย่ ทำ ที่ ผ่ ช่ ขั ขึ้ ธิ ช้ ข่ ถี่ ที สิ ผู้ ติ รื พื่ รี กิ นุ บ่ บั ต้ ห้ ห้ ตุ้ รื รื รื ลี่ ซื้ คื ตุ้ fi ต้ พื่ พื่ รื ยู่ ร้ นำ ติ ค์ • leaderboard อตารางเป ยบเ ยบคะแนน เ น า ใคร อ เ อกระ นใ เ ดการแ ง น ร้ บั ท Gami cation

Slide 25

Slide 25

ญ กษ การเ ยน ในโลก • Mozilla Open Badges • YourAcclaim • IBM + NSDC = Open P-TECH ทั จิ ดิ รู้ รี ณ์ • India’s National Skill Development Corporation ลั สั Digital Badging ล

Slide 26

Slide 26

Computational Thinking แนว ดเ ง นวณ • Decomposition (การ อย ญหา) • Abstraction (ความ ด านนามธรรม) • Pattern Recognition (การจด ปแบบ) • Algorithm Design (การออกแบบ ลกอ ทึ่ ริ อั รู จำ ปั ด้ ย่ คำ คิ ชิ คิ • Source: TueMaster ม)

Slide 27

Slide 27

การ ดเ ง • Tinkering (ส างความ นวณระ บประถม กษา นาญ) • Collaborating (ส างความสา ค , งาน วม น) • Creating (ส างความ ดส างสรร ) • Debugging (ส าง การแ ไข ดบกพ อง) • Persevering (ส างความอดทน , ความพยายาม) ศึ ค์ ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ชี วิ ฒิ วุ คุ บั ดั กั ยี ร่ ร่ ย์ ทำ ศู ค์ คี ร์ จุ มั พิ คำ ร้ ก้ ชำ คิ ชิ ธี วิ วิ ร้ นั ร้ ร้ ก้ ร้ ร้ รี ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ คิ ทั อุ นั ธ ท ทอง

Slide 28

Slide 28

Lateral Thinking ความ ดนอกกรอบ • Idea-generating tools which break free your current thinking patterns from their usual pathways. (routine patterns, the status quo) • Focus tools that open your mind to new possibilities in the search for new ideas. • Harvest tools that help maximize value is received from the idea generating output คิ • Treatment tools that ground the creativity process by making the wild ideas and make them fit the real world constraints, resources, and support.

Slide 29

Slide 29

Six Thinking Hats แนว ด ๖ แบบ • White Hat อเ จจ ง • Yellow Hat ความ ดบวกและมองเ นโอกาส • Black Hat ด น า งใด ดแปลกและไ สอดค อง • Red Hat อารม และ ญชาตญาณ • Green Hat ความ ด เ มส างสรร ม่ ค์ ห็ คิ ร้ ผิ ริ่ ริ สั สิ่ ริ บี คิ คิ ว่ ท็ ณ์ สิ จั ข้ ตั คิ ล้ • Blue Hat การ ดระเ ยบความ ด

Slide 30

Slide 30

SIT • Subtraction อ การเ ยง บ นตอนการ ม น นแ ว ด ง ญ งไป งาน • Division แยก นตอนออกมาแ วเ อกออกมาสอง นแ ว ส บ น • Task Unification อ แจกงานใ คน น ก า น อภาระ ไ โดยเขาไ • Multiplication: more บ different เ อก ณสม (component) บางอ างแ ว ณ ไปใน ง อ เ ม ใ แตก างจากเ มแบบ ประ ท ภาพมาก น รู้ มี ม่ มี ที่ ล้ ห้ ม่ ติ ที่ บั อั ม่ ดิ ที่ ยู่ ด้ ทำ คุ มี ที่ วั ทำ ขึ้ ลื สิ่ อื่ ค์ ป็ ห้ ลื ขั้ ห้ ล้ ดั ธิ กั คู ลำ ทิ้ สิ ล้ กั คั ส่ รี มี สำ คื ย่ สิ่ ตั คื ขั้ ดิ กั กั ล้ ธ์ ธ์ พั พั คื กั ธ์ กั สั สั มั ที่ ต่ พั ว่ • Attribute dependency การเอาอง ประกอบ ไ เคย ความ ม น นเอามาใ รวม น ใ เ นน ตกรรมให ความ ม น น ลั สั สึ Systematic Inventive Thinking

Slide 31

Slide 31

Design Thinking กระบวนการ ดเ งออกแบบ • IDEO • Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, commonly known as the d.school • Empathize – เ าใจ ญหา • Define – หนด ญหาใ ดเจน • Ideate – ระดมความ ด • Prototype – ส าง นแบบ เ อก ลื ชิ ที่ ชั ห้ คิ ปั คิ ต้ ปั ร้ ข้ กำ • Test – ทดสอบ

Slide 32

Slide 32

Slide 33

Slide 33

ต • Lifelong Learning Endowment Fund (LLEF) โดย ฐบาล งคโป ๒๕๔๔ งแ ๑๒ .ค. • แลโดย Singapore Workforce Development Agency (SWDA) งแ ๑ ก.ย. ๒๕๔๖ และเป ยน อเ น Workforce Singapore เ อ ๔ ต.ค. ๒๕๕๙ • โครงการ บเ อง อ SkillsFuture Singapore (SSG) สาน อ งแ ๓ ต.ค. ๒๕๕๙ • งบ ง น SGD 500M และ งบรวม SGD 4.6 billion (๓๑ .ค. ๒๕๖๑) • งเส ม knowledge-based economy วย SkillsFuture Credit มี ต่ ต่ ตั้ ตั้ ร์ ต่ ตั้ สิ ต่ วิ ค์ มี ชี ชี ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ รั วิ มื่ ฒิ วุ คุ บั รู้ ด้ ยี รี ย์ ศู มี ร์ พิ ป็ ชื่ คื พื่ วิ นั ลี่ นื่ ก้ สื รี ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ ทุ ทั ต้ อุ ริ ตั้ ธ ท ทอง นั ดู ส่ กอง นเ อการเ ยน ตลอด

Slide 34

Slide 34

• เ บไซ MySkillsFuture • ดสรรเ น ง น (opening credit) • นหาห ก ตรอบรม างๆ สามารถใ นวน SGD 500 กคน อา ๒๕ • นไป • วางแผนเ นทางอา พ • เ อใ ลงเ ยนห ก ตรอบรม างๆ • ใ บ ใ บ การห ก ตรอบรม บรองจาก ฐเ า น • อ ลสาขาอา พ MOOC รายให ระ บโลก อา Coursera, edX, Udacity, Udemy วม วย • ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ชี วิ บั ด้ นุ ยี อุ ธิ ด้ สิ ช้ ร่ ย์ ที่ ศู ขึ้ ปี ผ่ ร์ ทิ ที่ ต่ ลั พิ ยุ ที่ ลิ มี บุ ดั สู ที่ ต่ มิ ตั วิ สู ลั ชี ญ่ นั นั้ ลั ทุ ป็ ร์ ท่ ชี ก้ รู้ ต้ ริ รี จำ รั สู ตั้ ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ รี ที่ รี ห้ ส้ ทั งิ ลั สิ อุ ต์ ผู้ ช้ กั มู ก่ ช้ นั พื่ ว็ ธ ท ทอง เ น • ตามความสนใจของ วเอง ฒิ • • สมรรถนะ วุ • • แผนการเ ยน านการ ท ดห นไ แบบทดสอบประเ น ค ก กษณะของตนเอง ค์ • แ ชาว งคโป คุ • มี จั จำ รั ค้ ทำ ข้ SkillsFuture Credit

Slide 35

Slide 35

• จาก ๑ ต.ค. ๒๕๖๓, ประชาชนชาว งคโป SkillsFuture Credit Top-up อา ๒๕ นไป จะไ • ประชาชนชาว งคโป อา ๔๐ - ๖๐ (ใน ๒๕๖๓ จะไ Support) นวน SGD 500 งใ ไ บ บเ น ดห นเ ม ก SGD 500 ใน วน บ SkillsFuture Credit (Mid-Career • SGUnited Skills courses • SGUnited Mid-Career Pathways Programme - Company Training courses • Career Transition Programmes • ง $500 SkillsFuture Credit Top-up และ $500 Additional SkillsFuture Credit (Mid-Career Support) จะหมดอา ใน น ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ ส่ อี พิ่ นุ ค์ อุ งิ ชี ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ รั วิ ด้ ฒิ วุ คุ รั ด้ บั ขึ้ ปี )​ ยุ ยี ปี มี ที่ ร์ ปี กั ด้ ย์ ศู ช้ สิ ร์ ซึ่ ที่ พิ ยุ วั มี ที่ ยุ ร์ วิ นั สิ ก้ จำ ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ รี ทั อุ ธ ท ทอง นั ทั้ Top-Up & Mid-Career Support

Slide 36

Slide 36

• Era 1 – Leveraging Explicit Knowledge ระ บ จกรรม • Era 2 – Leveraging Experiential Knowledge Information Management 2 Knowledge Sharing 3 Sensemaking, Decision Making & Innovation 4 Agency and Communityship ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ชี วิ ฒิ วุ คุ บั ยี ย์ ศู ร์ พิ วิ นั ก้ ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ รี ทั อุ ดั ธ ท ทอง 1 ค์ • Era 3 – Leveraging Collective Knowledge นั กิ Knowledge Management

Slide 37

Slide 37

Data Governance Framework ธรรมา บาล อ ลภาค ฐ • Data Dictionary พจนา กรม อ ล • Metadata อ บาย ด อ ลภาค ฐ • Data Catalog ห อ ญ อ ล รั รั มู ถื ข้ มู มู มู ข้ ข้ นุ น่ ชี ข้ ชุ ที่ บั มู รื ธิ ข้ ชุ คำ ภิ จั ริ รื • รายการของ ด อ ล ห วยงาน อครอง ห อบ หาร ดการ

Slide 38

Slide 38

Knowledge itself is not Power Barriers to acting: you can have perfect knowledge but … • chose to ignore it • not have the confidence or courage to act on it • not accept it as true • not have the political skills to influence or persuade senior management to take you seriously • not understand it • not have the budget or other resources to put the knowledge into action • be biased against it • not appreciate its relevance • not have the leadership skills to act on it • be too busy to act on it ค์ ชา พ (อง การมหาชน), ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ชี วิ ฒิ วุ คุ บั ยี ย์ ศู ร์ พิ วิ นั ก้ ยศ (เ า), ก ชาการคอม วเตอ , น เทคโนโล สารสนเทศ, สถา น ณ รี ทั อุ นั ธ ท ทอง • not have the collaborative skills to work with other people

Slide 39

Slide 39

Too often, people have little agency and insufficient political nouse to make an impact regardless of their knowledge. This power comes from one of two sources • authoritative power, in other words, the power bestowed on us • our intrinsic influential power regardless of our authority. Unless we have massive authoritative power, we need to be able to influence and work well with other people if we are to achieve anything.

Slide 40

Slide 40