Antywzorce projektowe albo jak rozwalić dowolny projekt w 4-6 tygodni

A presentation at Confitura in June 2018 in Warsaw, Poland by Paweł Lewtak

Slide 1

Slide 1

A n t y w z o r c e p r o j e k t o w e c z y l i

j a k

r o z w a l i ć

d o w o l n y p r o j e k t

w

4

6

t y g o d n i

Slide 2

Slide 2

P A W E L

L E W T A K D E V E L O P E R

@

G O G . C O M @ P A W E L _ L E W T A K

Slide 3

Slide 3

w s z e l k i e

p o d o b i e ń s t w o

d o

p r a w d z i w y c h o s ó b

i

w y d a r z e ń

j e s t

n i e p r z y p a d k o w e i

n i e u n i k n i o n e

Slide 4

Slide 4

4

6

t y g o d n i ?

Slide 5

Slide 5

c h a o s

Slide 6

Slide 6

Slide 7

Slide 7

Slide 8

Slide 8

p l a n o w a n i e

Slide 9

Slide 9

p i s a n i e

k o d u

b e z

p l a n o w a n i a

Slide 10

Slide 10

n a j p i e r w

C O ,

p o t e m

J A K

Slide 11

Slide 11

" i t ' s

d e v e l o p e r ' s

( m i s ) u n d e r s t a n d i n g , n o t

e x p e r t

k n o w l e d g e

t h a t

g e t s

r e l e a s e d t o

p r o d u c t i o n " A l b e r t o

B r a n d o l i n i

Slide 12

Slide 12

n i e

C O

Z B U D O W A Ć ,

a l e

J A K I

P R O B L E M r o z w i ą z a ć

Slide 13

Slide 13

" j e d y n ą

s t a ł ą

w

ż y c i u

j e s t

z m i a n a " H e r a k l e s

Slide 14

Slide 14

Slide 15

Slide 15

e s t y m a c j e

s ą

t r u d n e

Slide 16

Slide 16

Slide 17

Slide 17

e s t y m a c j a

j e s t

j a k

m o d e l ;

n i e

m u s i

b y ć i d e a l n a ,

w y s t a r c z y

ż e

b ę d z i e

u ż y t e c z n a

Slide 18

Slide 18

t r a n s p a r e n t n o ś ć

Slide 19

Slide 19

l i d e r

i

o d p o w i e d z i a l n o ś ć

Slide 20

Slide 20

r o z w ó j

Slide 21

Slide 21

j a k o ś ( ć )

k o d u

Slide 22

Slide 22

Slide 23

Slide 23

Slide 24

Slide 24

Slide 25

Slide 25

d o k u m e n t a c j a

Slide 26

Slide 26

c o

d o k u m e n t o w a ć ? j a k

d o k u m e n t o w a ć ? k t o

b ę d z i e

t o

r o b i ł ? j a k

u ł a t w i ć

z n a l e z i e n i e

d o k u m e n t a c j i ?

Slide 27

Slide 27

1 .

N a z w a 2 .

O s o b y

o d p o w i e d z i a l n e 3 .

P r z y k ł a d

u ż y c i a 4 .

U r u c h a m i a n i e 5 .

S y s t e m 6 .

R u n b o o k 7 .

M o n i t o r i n g 8 .

D o k u m e n t a c j a

Slide 28

Slide 28

n o t

i n v e n t e d

h e r e

Slide 29

Slide 29

s i l o s y

i

g w i a z d y

Slide 30

Slide 30

s i l o s y

i

g w i a z d y

Slide 31

Slide 31

w y p a l e n i e

Slide 32

Slide 32

d z i ę k u j ę

Slide 33

Slide 33

Slide 34

Slide 34

c r e d i t s h t t p s : / / t e c h . b u z z f e e d . c o m / b e t t e r

d o c s

8 f c c b 8 e b d 6 a 4 h t t p s : / / w w w . g o o d r e a d s . c o m / b o o k / s h o w / 3 3 3 6 9 2 5 4

t h e

m a n a g e r

s

p a t h h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / c i t y

b u i l d i n g s

7 8 8 3 5 2 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / f l a t

l a y

p h o t o g r a p h y

o f

c a l e n d a r

1 0 2 0 3 2 3 / h t t p s : / / u n s p l a s h . c o m / p h o t o s / 3 y 1 z F 4 h I P C g h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / s c h e d u l e

p l a n n i n g

s t a r t u p

l a u n c h i n g

7 3 7 6 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / h e a l t h y

p e r s o n

w o m a n

s p o r t

4 0 7 8 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / t o y s

l e t t e r s

p a y

p l a y

4 8 8 9 8 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / r o c k s

r i v e r

s t o n e s

n a t u r e

7 1 3 8 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / p e r s o n

w r i t i n g

o n

n o t e b o o k

6 6 9 6 1 5 / h t t p s : / / u n s p l a s h . c o m / p h o t o s / y b r H V 5 F W q r 4 h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / e n / s l o t h

c o s t a

r i c a

p u e r t o

v i e j o

1 8 7 9 9 9 9 / h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / e n / w a t e r

d r o p

l i q u i d

s p l a s h

w e t

1 7 6 1 0 2 7 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / b o a r d

c h a l k

c h a l k b o a r d

e x a m

4 5 9 7 9 3 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / b a t c h

b o o k s

d o c u m e n t

e d u c a t i o n

3 5 7 5 1 4 / h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / e y e g l a s s e s

i n

f r o n t

o f

l a p t o p

c o m p u t e r

1 1 8 1 2 5 3 / h t t p s : / / u n s p l a s h . c o m / p h o t o s / q T x w K H Z w l 6 M h t t p s : / / w w w . p e x e l s . c o m / p h o t o / m a n

w e a r i n g

b l a c k

a n d

w h i t e

s t r i p e

s h i r t

l o o k i n g

a t

w h i t e

p r i n t e r

p a p e r s

o n

t h e

w a l l

2 1 2 2 8 6 /